Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 12 stycznia 2018

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski

Ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice

Opis projektu

Szanowni Państwo!


12 stycznia 2018 roku odbędzie się kolejna, już VII edycja, ogólno­pol­skiej akcji Noc Bio­lo­gów.


W tym roku ha­sło prze­wod­nie Nocy Bio­lo­gów brzmi „Woda to życie”. Wo­da jest nie­zwy­kłą sub­stan­cją. Jest pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem, de­cy­du­ją­cym o is­tnie­niu ży­cia na Zie­mi, Jest też jed­ną z naj­po­spo­lit­szych sub­stan­cji we Wszech­świe­cie. Nie ma ży­cia bez wo­dy. Sta­no­wi ona ok. 70% ma­sy cia­ła do­ro­słe­go czło­wie­ka. Nie jest je­dy­nie pły­nem, któ­ry za­pew­nia nam prze­trwa­nie, ale i śro­do­wi­skiem – za­mie­szki­wa­nym przez róż­ne or­ga­ni­zmy. Za­nurz się z na­mi w tą arcy­cie­ka­wą dzie­dzi­nę wie­dzy…


Noc Bio­lo­gów jest nie­pow­ta­rzal­ną oka­zją, dla na­szych Gości, do za­po­zna­nia się z pra­co­wni­ka­mi Wy­dzia­łu Biologii i Ochrony Środowiska, naszymi la­bo­ra­tor­ia­mi i ich wy­po­sa­że­niem, a tak­że z te­ma­ty­ką pro­wa­dzo­nych na Wy­dzia­le ba­dań. Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych nau­ka­mi bio­lo­gicz­ny­mi do uczest­nic­twa w po­ry­wa­ją­cych wy­kła­dach, po­ka­zach, war­szta­tach i kon­kur­sach. Przyjdź i zo­bacz jak wy­glą­da ży­cie nau­kow­ca.
Wy­dział mie­ści się w dwóch bu­dyn­kach usy­tu­owa­nych w cen­trum Ka­to­wic. Pier­wszy z nich, rów­no­cze­śnie sie­dzi­ba władz dzie­kań­skich i dzie­ka­na­tu, znaj­du­je się przy uli­cy Ja­giel­loń­skiej 28, a dru­gi – przy ul. Ban­ko­wej 9. Przej­ście z jed­ne­go bu­dyn­ku do dru­gie­go zaj­mu­je mi­ni­mum 15 mi­nut (szyb­kim mar­szem), dla­te­go oso­bom pla­nu­ją­cym od­wie­dze­nie obu miejsc su­ge­ru­je­my za­re­zer­wo­wa­nie so­bie na ten cel ok. 25 mi­nut.


Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć, przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału, na stronach: www.WBiOS.us.edu.pl oraz www.NocBiologow.pl 


 


Zapisy uczestników uruchomiliśmy, zgodnie z planem, 1 grudnia 2017, o godzinie 12:00.


 


Rezerwacja miejsc na zajęcia odbywa się przez ogólnopolską stronę Nocy Biologów:

www.NocBiologow.pl

Uprzejmie pro­si­my, aby z jed­nej szko­ły do­ko­ny­wa­no re­zer­wa­cji na ma­ksy­mal­nie 3 za­ję­cia, jed­nak nie mo­gą to być te same za­ję­cia (na przy­kład pro­wa­dzo­ne przez jed­ne­go wy­kła­dow­cę). W przy­pad­ku nie za­sto­so­wa­nia się do tej prośby bę­dzie­my zmu­sze­ni anu­lo­wać re­zer­wa­cje, które bę­dą prze­kra­cza­ły li­mit.

Serdecznie zapraszamy!
dr Marek Kaczmarzyk, Wydziałowy Koordynator Nocy Biologów 2018,
[Telefon: (+48) 32-359-1169]


mgr Mariusz Rozpędek, Wydziałowy Koordynator rejestracji uczestników Nocy Biologów 2018,
[Telefon: (+48) 32-359-1213]


 


Kontakt: NocBiologow@us.edu.pl

Odwiedzin: 2370139 | Ostatnia aktualizacja: 2017-11-12, 13:51  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.